Výberové konanie na pozíciu riaditeľa DJP

Trnavský samosprávny kraj

Starohájska 10, 917 01 Trnava

v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

vyhlasuje výberové konanie

na obsadenie miesta riaditeľa kultúrneho zariadenia:

Riaditeľ Divadla Jána Palárika v Trnave

Číslo výberového konania: VK – 2024/00/20

Kvalifikačné predpoklady:

· zodpovedajúce vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Ostatné predpoklady a iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou riaditeľa:

· najmenej 5 rokov odbornej praxe v príslušnej oblasti a 3 roky riadiacej praxe

· bezúhonnosť

· osobnostné predpoklady na výkon funkcie

· odbornosť

· znalosť štátneho jazyka

· znalosť aspoň jedného svetového jazyka výhodou

· aktívna práca s PC a inými bežne používanými komunikačnými technológiami

· znalosť príslušnej legislatívy (zákon č. 103/2014 Z. z. o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti, zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy)

· manažérske zručnosti

Súčasťou výberového konania je verejné vypočutie uchádzačov.

Funkčný plat:

· funkčný plat od 1 600 eur

(odmeňovanie sa realizuje v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme)

Termín nástupu:

· 1. jún 2024

Zoznam požadovaných dokladov:

· písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania

· profesijný štruktúrovaný životopis

· motivačný list

· koncepcia rozvoja Divadla Jána Palárika v Trnave na najbližších 5 rokov v rozsahu max. 5 normostrán

· kópia dokladu o ukončení štúdia (diplom)

· čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise

· čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:

Termín podania: do 19. marca 2024

Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke alebo pri osobnom podaní dátum vyznačený na pečiatke podateľne Úradu Trnavského samosprávneho kraja.

Adresa podania:

Trnavský samosprávny kraj

Odbor ľudských zdrojov

Starohájska 10

917 01 Trnava

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné poslať na uvedenú adresu alebo doručiť do podateľne Úradu Trnavského samosprávneho kraja v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie – číslo výberového konania“ a „NEOTVÁRAŤ“

Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5559 353.

Nepriloženie niektorého z požadovaných dokladov a príloh môže byť dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania.

Všetky informácie o právach a povinnostiach pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov.

28/2/2024