Výberové konanie na umeleckého šéfa/umeleckú šéfku

Oznámenie o výberovom konaní na obsadenie pracovnej pozície:

riaditeľ/riaditeľka umeleckého úseku (umelecký šéf/umelecká šéfka) Divadla Jána Palárika v Trnave

Stručná charakteristika divadla:

Divadlo Jána Palárika je kamenné divadlo so stálym umeleckým súborom spadajúce pod zriaďovateľskú pôsobnosť Trnavského samosprávneho kraja. Sídli v najstaršej dodnes slúžiacej divadelnej budove na Slovensku. Jeho profesionálna divadelná činnosť sa začala v roku 1973, medzi významné obdobia patrí éra, keď divadlo profilovali režisérske osobnosti Juraj Nvota a Blaho Uhlár a zameriavalo sa na tvorbu pre deti a mládež. V súčasnosti sa divadlo vracia k tomuto odkazu svojou dramaturgiou hlavnej programovej línie a vytvorením rámca nadstavbových aktivít, čím napĺňa koncepciu rozvoja divadla vypracovanú súčasnou riaditeľkou Zuzanou Hekel vo výberovom konaní z roku 2018 (koncepcia je k dispozícii na vyžiadanie). Zamestnaneckú štruktúru divadla tvorí 70 pracovníkov rozdelených na päť úsekov vedených úsekovými riaditeľmi. Organizačný poriadok divadla je zverejnený na webe www.djp.sk.

Popis pracovnej pozície:

Riaditeľ/-ka umeleckého úseku (umelecký/-á šéf/-ka) má na starosti vývoj celej programovej skladby divadla (divadelných inscenácií, vzdelávacích a nadstavbových aktivít, sprievodných programov a spoločenských akcií) a v spolupráci s ostatnými úsekmi divadla koordinuje priebeh celej jej realizácie. Zodpovedá za 21 zamestnancov: 17 hercov, jedného dramaturga, jedného koordinátora projektov pre deti a mládež (divadelný lektor), jedného koordinátora medzinárodných projektov a jedného inšpicienta.

Odborné činnosti:

 1. Vytvára a implementuje umeleckú stratégiu divadla.
 2. Zodpovedá za kvalitu a rozvoj dramaturgie divadla na úrovni hlavnej činnosti (tvorby divadelných inscenácií) a nadstavbovej činnosti (tvorby vzdelávacích a sprievodných programov).
 3. Spolupracuje s ostatnými úsekmi pri príprave a realizácii programovej skladby divadla.
 4. Zodpovedá za kvalitu a rozvoj umeleckého súboru divadla.
 5. Sleduje prípravu všetkých inscenácií vznikajúcich na pôde divadla a je zodpovedný/-á za ich umeleckú úroveň.
 6. Koordinuje prípravu všetkých vzdelávacích a sprievodných programov divadla a zodpovedá za ich kvalitu.
 7. Sleduje úroveň repríz repertoárových predstavení a je zodpovedný/-á za udržiavanie ich kvality.
 8. Zodpovedá za včasnú prípravu dramaturgických plánov divadla.
 9. Vyberá externých umeleckých spolupracovníkov divadla a je zodpovedný/-á za ich umelecké pôsobenie v divadle, pričom vytvára priaznivé podmienky pre vznik každej inscenácie na pôde divadla a aktívne prispieva ku komunikácii medzi externými umelcami a internými zložkami divadla.
 10. Vykonáva ďalšie odborné a manažérske činnosti podľa pokynov riaditeľa/-ky divadla. Kompetencie, právomoci a zodpovednosti:
 11. Riadi a kontroluje prácu zamestnancov svojho úseku.
 12. Vypracúva pracovnú náplň zamestnancov svojho úseku a zodpovedá za jej plnenie.
 13. Zostavuje rozpočet svojho úseku a zodpovedá za jeho čerpanie, majúc na zreteli efektívnosť a hospodárnosť nakladania s verejnými zdrojmi.
 14. Vykonáva odborný výber zamestnancov svojho úseku a navrhuje zmeny v ich zaradení a odmeňovaní.
 15. Oboznamuje zamestnancov svojho úseku s internými predpismi, pokynmi a nariadeniami vedenia divadla a je zodpovedný/-á za ich znalosť a dodržiavanie.
 16. Zodpovedá za dodržiavanie pracovnej disciplíny u zamestnancov svojho úseku.
 17. Aktívne vytvára podmienky na zvyšovanie odbornej a umeleckej úrovne zamestnancov svojho úseku.
 18. Vypracúva hodnotenie zamestnancov svojho úseku minimálne raz za rok.
 19. Udržuje informovanosť na svojom úseku pravidelnými stretnutiami so zamestnancami.

Požiadavky na uchádzača/-ku:

Vzdelanie a požadovaná prax:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore umenie, príp. divadelné umenie;
 • prax v oblasti profesionálneho divadla v dĺžke trvania minimálne päť rokov;
 • minimálne 30 zrealizovaných relevantných umeleckých a/alebo odborných výstupov (divadelných inscenácií, divadelných hier, filmových/televíznych scenárov, prekladov divadelných hier alebo odborných publikácií v oblasti divadla – dovedna);
 • riadiaca prax (je výhodou, nie podmienkou). Požadované znalosti:
 • prehľad v oblasti kultúrneho a spoločenského diania, orientácia v súčasných kultúrnych a umeleckých trendoch najmä v oblasti divadla;
 • znalosť práce s počítačom na užívateľskej úrovni;
 • znalosť anglického jazyka na úrovni B1, znalosť ďalších jazykov vítaná;
 • skúsenosti s projektovým manažmentom výhodou;
 • základné znalosti z oblasti fungovania verejnej správy výhodou. Osobné spôsobilosti:
 • schopnosť motivovať a inšpirovať zverených pracovníkov so zreteľom na špecifické prostredie umeleckého kolektívu;
 • schopnosť komplexne reagovať na súčasné spoločenské pohyby a na špecifiká prostredia a cieľových skupín, pre ktoré divadlo tvorí;
 • organizačné a riadiace schopnosti, schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť za ne zodpovednosť;
 • vynikajúce komunikačné schopnosti smerom k verejnosti a médiám aj smerom k zamestnancom;
 • zanietenosť pre rozvoj inštitúcie;
 • precíznosť a spoľahlivosť. Finančné ohodnotenie pozície: V súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme je maximálna platová trieda 8, minimálna výška funkčného platu je 998 eur. Funkčný plat bude zodpovedať plneniu predpísaných kvalifikačných a odborných predpokladov vrátane skutočnej praxe uchádzača/-ky a bude navýšený o riadiaci a osobný príplatok.

Očakávania od úspešného/-ej uchádzača/-ky:

 • dramaturgická invencia, schopnosť citlivo a odlíšiteľne profilovať divadlo cez témy a tituly;
 • schopnosť prizvať k spolupráci zaujímavých umelcov a snaha o neustály rozvoj umeleckých kapacít divadla;
 • nadviazanie na aktuálne programové tendencie DJP tak v hlavnej dramaturgickej línii, ako aj v nadstavbových a vzdelávacích programoch;
 • starostlivosť o umelecký súbor – strategické zabezpečovanie umeleckého rastu kolektívu aj jednotlivcov cez dramaturgiu (prostredníctvom titulov v hlavnej programovej línii) a zároveň vytvorenie možností na získavanie nových zručností nad rámec skúšobných procesov;
 • prehĺbenie vzdelávacej programovej línie DJP – vypracovanie návrhov na rozvoj jej odborných, priestorových, finančných a ľudských kapacít;
 • aktívne rozvíjanie medzinárodných spoluprác: zvýšenie počtu zahraničných hosťovaní, zvýšenie počtu spolupracovníkov z medzinárodného prostredia, rozšírenie možností vyplývajúcich z členstva divadla v ETC (European Theatre Convention);
 • skĺbenie kreatívnej invencie a manažérskych schopností, súčasťou predkladanej vízie by mala byť aj operatívna a manažérska stratégia vedenia úseku;
 • afinita k hodnotám a kľúčovým slovám, ktorými sa DJP riadi (otvorenosť a spolupráca, úcta k tradícii a inovácia, zodpovednosť a dôvera) a schopnosť pretavovať ich do programovej skladby. Poznámka: V čase vyhlásenia výberového konania je dramaturgický plán premiérových inscenácií na sezónu 2023/2024, ktorá je jubilejnou 50. sezónou profesionálnej éry DJP, už vypracovaný. Predpokladaný termín nástupu: dohodou.

Proces výberového konania:

V prípade záujmu o účasť vo výberovom konaní je potrebné predložiť tieto podklady:

 1. štruktúrovaný životopis;
 2. doklad o dosiahnutom vzdelaní;
 3. zoznam umeleckých a/alebo odborných výstupov podľa požiadaviek na prax uvedených v tomto oznámení v časti „požiadavky na uchádzača“;
 4. motivačný list v dĺžke maximálne jednej normostrany;
 5. výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace;
 6. vízia umeleckého rozvoja Divadla Jána Palárika v Trnave od sezóny 2023/2024 v rozsahu maximálne piatich normostrán.

Termín doručenia podkladov: 10.3.2023

Podklady je možné doručiť poštou, kuriérom alebo osobne v zalepenej obálke bez uvedenia mena odosielateľa s označením „výberové konanie – neotvárať“. Pri doručovaní prostredníctvom kuriérskej alebo poštovej služby rozhoduje dátum uvedený na poštovej pečiatke. Pri osobnom doručovaní je rozhodujúci dátum prevzatia v sídle divadla, pričom obálka musí byť doručená na ekonomické oddelenie DJP do rúk personalistky Anny Lackovičovej v deň termínu najneskôr do 16.00 hod.

Výberové konanie má dve kolá. V prvom kole odborná komisia posúdi predložené podklady doručené uchádzačmi. Pokiaľ uchádzač podľa predložených podkladov nespĺňa požiadavky uvedené v tomto oznámení, môže komisia rozhodnúť o jeho neprizvaní do druhého kola.

V druhom kole odborná komisia vypočuje prizvaných uchádzačov na osobnom pohovore, ktorého súčasťou bude prezentácia vízie umeleckého rozvoja Divadla Jána Palárika v Trnave od sezóny 2023/2024 v rozsahu maximálne 15 minút. O výsledku výberového konania bude komisia informovať všetkých uchádzačov bezodkladne po ukončení svojho zasadnutia zverejnením rozhodnutia výberovej komisie. Rozhodnutie výberovej komisie je pre riaditeľa divadla záväzné.

17/2/2023