Vyhlásenie

Vyhlásenie kultúrnych inštitúcií zriaďovaných Trnavským samosprávnym krajom k súčasnej situácii na Ministerstve kultúry SR

Ako kultúrne organizácie dlhoročne pôsobiace v regionálnej kultúre na Slovensku so znepokojením sledujeme aktuálne dianie v spoločnosti, ktoré sa bezprostredne dotýka nielen podhubia kultúry, ale i kultúrnych inštitúcií.

Vláda sa v programovom vyhlásení zaviazala, že bude venovať pozornosť rozvoju miestnej a regionálnej kultúry a aktivitám, ktoré zabezpečia kultúrne potreby národnostných menšín, marginalizovaných a znevýhodnených skupín obyvateľstva, pričom pri príprave a uskutočnení systémových zmien a opatrení bude pokračovať v dialógu s kultúrnou verejnosťou, zástupcami samosprávy, relevantnými subjektmi verejného a súkromného sektora.

Z toho, čo je zjavné vo verejnom priestore, sa však zdá, že avizované a pripravované legislatívne zmeny sa dejú bez dialógu a konzultácií s predstaviteľmi kultúrnej obce a inštitúcií, pričom sa ich existencie bezprostredne dotýkajú, spomeňme za všetky napríklad zmeny v zákone č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách. Diskusia je základným predpokladom nielen odstránenia nedostatkov, ale aj hľadania najlepších riešení pre kultúru. Absencia dialógu vedie k zbytočnému nedorozumeniu a spolitizovaniu aj tých oblastí kultúry, ktoré by mali zostať slobodnými, bez ideologického či politického vplyvu.

Preto vyzývame všetkých zainteresovaných, ktorým kultúra naozaj leží na srdci, aby rozhodnutia a legislatívne zmeny riešili nie mocensky, ale dialógom a hľadaním najlepších riešení s tými, ktorí v kultúre roky tvorivo pracujú.

Týmto vyhlásením žiadame, aby sa súčasná situácia riešila kultúrne, diskusiou a dialógom s tými, ktorých sa pripravované zmeny a opatrenia dotýkajú. Obraciame sa preto na Ministerstvo kultúry SR, aby takéto stretnutie čo najskôr pripravilo.

Kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK:

Galéria Jána Koniarka v Trnave

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Divadlo Jána Palárika v Trnave

Západoslovenské múzeum v Trnave

Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch

Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Záhorská knižnica Senica

Trnavské osvetové stredisko

1/2/2024