Dramatičky a dramatici môžu opäť súťažiť o najlepší dramatický text

Súťaž pôvodných dramatických textov v slovenskom a českom jazyku DRÁMA hľadá už po 23. raz svoju víťazku či víťaza. Na autorku alebo autora víťazného textu čaká odmena v hodnote 1 000 eur. Cieľom súťaže je podporiť a oceniť pôvodnú dramatickú tvorbu a pomôcť jej uvádzaniu na slovenských javiskách.

Súťaž o najlepší dramatický text vyhlasuje Divadelný ústav. Stálymi spoluusporiadateľmi súťaže sú Činohra Slovenského národného divadla, Divadlo Jána Palárika v Trnave a Činohra Štátneho divadla Košice. Tento rok medzi spoluorganizátorov súťaže pribudlo ďalšie slovenské divadlo, a to Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Partnerom súťaže je Rozhlas a televízia Slovenska – Rádio Devín.

„Cieľom našej dlhoročnej súťaže DRÁMA je, aby sa nezabudlo na pôvodnú dramatickú tvorbu. Lebo práve vďaka nej získavame aktuálne svedectvá a obraz o dobe, v ktorej žijeme. Sme radi, že sa k nám každoročne pridávajú ďalšie slovenské divadlá, ktoré uvažujú podobným spôsobom ako my a rozširujú tak priestor pre nové témy a nové mená,“ vysvetľuje riaditeľka Divadelného ústavu Vladislava Fekete.

Uzávierka 23. ročníka súťaže je 31. januára 2023. Súťaž je anonymná a texty jej finalistov budú publikované v zborníku DRÁMA.

Inštrukcie pre posielanie súťažných textov e-mailom:

Prihlasované texty bez označenia mena a iného identifikátora môžu autorky a autori poslať e-mailom na adresu anna.soltysova@theatre.sk. E-mail musí okrem súťažného textu obsahovať naskenovanú prihlášku, ako aj doklad o zaplatení registračného poplatku v hodnote 15 eur (IBAN: SK34 8180 0000 0070 0007 1011, peňažný ústav: Štátna pokladnica, číslo účtu: 7000071011/8180).

Inštrukcie pre posielanie súťažných textov poštou:

Prihlasované texty v jednom exemplári a v digitálnej podobe na CD nosiči alebo USB kľúči spolu s prihláškou v zalepenej obálke a s dokladom o zaplatení registračného poplatku v sume 15 eur (IBAN: SK34 8180 0000 0070 0007 1011, peňažný ústav: Štátna pokladnica, číslo účtu: 7000071011/8180) pošle autorka alebo autor na adresu:

Divadelný ústav

Jakubovo nám. 12, 813 57 Bratislava

heslo „DRÁMA 2022“

Koordinátorka súťaže: Anna Šoltýsová, e-mail: anna.soltysova@theatre.sk.

9/1/2023