Stáže a workshopy


Erasmus+

Divadlo Jána Palárika sa rozhodlo zapojiť do programu Erasmus+, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy mládeže po skončení štúdia vo forme stáže a taktiež výučbový program pre dospelých z oblasti vzdelávania. Ako európska hosťovská inštitúcia ponúkame odbornú prax v rôznych remeselných divadelných odvetviach, účastníkom sa však vieme prispôsobiť a obsah stáže upraviť podľa individuálnych potrieb a záujmov. Veríme, že naša prax vám prinesie užitočné poznatky, ale aj nezabudnuteľné zážitky. 


Stáže pre študentov

Jedným z cieľov programu Erasmus+ je podporovať zahraničné stáže doktorandov a študentov bakalárskeho a magisterského štúdia zapísaných v inštitúciách vysokoškolského vzdelávania v krajinách zúčastňujúcich sa na programe. Vďaka stáži v zahraničí v rámci programu Erasmus+ si môžete zlepšiť svoje komunikačné, jazykové a medzikultúrne zručnosti, získať sociálne zručnosti, ktoré si zamestnávatelia vysoko cenia, alebo sa lepšie pripraviť na vlastné podnikanie. Prečítajte si viac o prínosoch zahraničných výmen. Stáž v zahraničí môže trvať minimálne dva mesiace a maximálne 12 mesiacov.


Vzdelávanie dospelých

Program Erasmus+ poskytuje podporu pre výučbové pobyty v organizáciách vzdelávania dospelých v zahraničí. Ak pracujete v oblasti vzdelávania dospelých, môžete sa zúčastniť na výmene pre učiteľov alebo školiteľov v inej organizácii. Takáto skúsenosť a výmena môžu pomôcť pri zlepšovaní jazykových a kultúrnych znalostí a poskytnúť novú perspektívu o postupoch výučby a prístupoch k nej. Obdobie výučby musí trvať minimálne dva dni a maximálne dva mesiace (do tohto obdobia sa nezapočítava čas potrebný na cestovanie).

Aby ste mohli učiť dospelých v rámci programu Erasmus+, vaša organizácia musí byť zapojená do projektu mobility. Granty EÚ majú pokryť vaše cestovné a životné náklady počas vášho pôsobenia v zahraničí, ako aj poskytnúť organizačnú podporu pre zúčastnené organizácie.

Jednotlivci nemôžu o grant požiadať priamo. Žiadosti musia podať inštitúcie vzdelávania dospelých, ktoré z radov svojich zamestnancov vyberú kandidátov na výučbové pobyty v zahraničí. Výber zamestnancov na účely výučby v zahraničí by mal byť spravodlivý, transparentný a dobre zdokumentovaný.


Viac informácií získate na https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sk, alebo nás priamo kontaktujte na adriana.lizonova@djp.sk. Tešíme sa na spoluprácu.


Erasmus+

The Ján Palárik Theater has decided to participate in the Erasmus+ program, which supports activities in field of education and training of young people after graduation in the form of internship, as well as an educational program for adults in field of education. As European host institution, we offer professional experience in various artesanal fields of theather, but we can also adapt to the participants and adjust content of practice according to individual needs and interests. We believe that our internship brings you useful knowledge, but also unforgettable experience.


Traineeship (student)

Erasmus+ supports traineeships abroad for students currently enrolled in higher education institutions in programme countries at Bachelor´s and Master´s level, as well as for doctoral candidates. These opportunities are also open to recent graduates. By doing a traineeship abroad in programme or partner countries with Erasmus+, you can improve not only your communication, language and inter-cultural skills, but also soft skills highly valued by future employers, as well as become more entrepreneurial. Your long-term traineeship abroad can last a minimum of two months and a maximum of 12 months.

You can also go for a traineeship abroad as a recent graduate. In this case, your traineeship must occur within one year of your graduation and you must apply while still being enrolled in your higher education institution. Your traineeship must be relevant for your degree-related learning and personal development needs and, wherever possible, be integrated in your study programme.

You may receive an Erasmus+ grant as a contribution to your travel and subsistence costs and extra funding is available for traineeships. You can apply through the international or Erasmus+ office of your higher education institution. You are selected by your sending higher education institution in a fair and transparent way.


Adult education (staff teaching)

Erasmus+ supports teaching assignments at adult education organisations abroad. If you work in adult education, you can spend time teaching or providing training at another organisation. Such experiences and exchanges can help improve language skills and cultural knowledge, as well as provide a new perspective on teaching practices and approaches. A teaching assignment must last a minimum of two days and can last up to one year. This excludes travelling time.

Before beginning your teaching period, you, your organisation and the receiving organisation sign a Mobility Agreement. EU grants are paid to the coordinating organisation and are designed to cover your costs for travel and subsistence during your time abroad, as well as offer organisational support to participating organisations.

You cannot apply for a grant as an individual. Applications must be made by adult education organisations who in turn select candidates for teaching and training assignments abroad from their staff. The selection of staff to teach abroad should be fair, inclusive, transparent and well documented.


You can get more information at https://erasmus-plus.ec.europa.eu/, or contact us directly at adriana.lizonova@djp.sk. We are looking forward to our cooperation.