Hľadá sa nový dramaturg/dramaturgička

Divadlo Jána Palárika v Trnave vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu DRAMATURG/DRAMATURGIČKA.

Náplň práce:

Dramaturg/dramaturgička vyhľadáva dramatické diela spĺňajúce umelecké smerovanie divadla a zodpovedajúce jeho prevádzkovým podmienkam. Zodpovedá za výber dramatických diel, za preklady a úpravy študovaných diel. Zodpovedá za umeleckú a jazykovú úroveň inscenovaných diel.

 1. Sledovať a študovať domácu a zahraničnú dramatickú a odbornú literatúru a pravidelne podávať informácie a návrhy umeleckému šéfovi.
 2. Vypracovať návrh dramaturgického plánu.
 3. Spolupracovať s autormi a prekladateľmi jednotlivých diel.
 4. Komunikovať so zastupiteľskými agentúrami ohľadom licenčných práv na inscenované diela.
 5. Spolupracovať s režisérom na príprave diela a koncepcie inscenácie. Na ideovej skúške zdôvodniť východiská a zámery inscenácie, pred aj v priebehu študijného obdobia analyzovať dielo a jednotlivé postavy. Kontrolovať dôsledné plnenie myšlienkového zámeru hry.
 6. Redigovať divadelné bulletiny, divadelný časopis a iné tlačoviny divadla, ktoré pred odovzdaním do tlače predkladá na schválenie umeleckému šéfovi.
 7. Starať sa o propagáciu divadla na odbornej úrovni, spolupracovať s periodikami, rádiami a televíziami.
 8. Odovzdávať materiály z umeleckej činnosti do archívu divadla a Divadelného ústavu.
 9. Byť odborným garantom vzdelávacích aktivít v súčinnosti s koordinátorom projektov pre deti a mládež (Detská divadelná akadémia, školenia pre pedagógov, letné tábory a pod.)
 10. Byť odborným garantom „audience development“ podujatí v súčinnosti s úsekom marketingu (Noc divadiel, Deň otvorených dverí a pod.)

Finančné ohodnotenie:

Závisí od skúseností a rokov praxe. Základná mzda (v hrubom) je 1 076 eur.

Termín nástupu: 1. septembra 2023

Požiadavky na uchádzača:

• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odboroch divadelná alebo filmová a televízna dramaturgia, réžia, scenáristika a divadelná veda

• prax je výhodou, nie podmienkou

• anglický jazyk na pokročilej úrovni (B1, B2)

• osobnostné predpoklady: analytické myslenie, iniciatívnosť, komunikatívnosť, precíznosť, spoľahlivosť, empatia

Výberové konanie:

Uchádzači/uchádzačky o pracovnú pozíciu pošlú do 27. júla 2023 na adresu lucia.mihalova@djp.sk tieto podklady:

 1. štruktúrovaný životopis
 2. zoznam umeleckých a odborných výkonov
 3. motivačný list
 4. ukážku jedného divadelného bulletinu, na ktorom uchádzač pracoval ako zostavovateľ alebo autor textov (formát PDF)
 5. ukážku z umeleckej tvorby (divadelná hra, dramatizácia, preklad, úprava textu) v rozsahu max. 10 normostrán
 6. odborný výstup (článok, štúdia, rozhovor, referát, esej a pod.) publikovaný online alebo tlačou v relevantných kultúrnych médiách.

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor, ktorý sa uskutoční 4. augusta 2023 v Divadle Jána Palárika v Trnave.

Pre spresnenie alebo doplnenie informácií kontaktujte riaditeľku umeleckého úseku Luciu Mihálovú na lucia.mihalova@djp.sk.

Charakteristika divadla:

Divadlo Jána Palárika v Trnave je jediným profesionálnym divadlom v Trnavskom kraji. Sídli v najstaršej dodnes funkčnej divadelnej budove na Slovensku. Divadlo má dva hracie priestory – Veľkú sálu (250 miest) a Štúdio (70 miest). Svojou umeleckou činnosťou pokrýva kultúrne potreby všetkých vekových kategórií a plní rozličné spoločenské funkcie. V súčasnosti má vo svojom repertoári inscenácie pre dospelých, pre mládež, „classroom play“ aj inscenácie pre deti zohľadňujúce ich intelektuálny vývin od pol roka až po druhý stupeň základnej školy.

Dramaturgia divadla sa zameriava na reflexiu súčasnej spoločnosti prostredníctvom hľadania rezonujúcich tém či atraktívnych a inovatívnych foriem. Dôležitým kritériom pre zostavovanie dramaturgického plánu je vždy kvalita textu a originalita. Dramaturgia pred „inscenačne overenými titulmi“ preferuje vznik pôvodných textov, úprav, adaptácií i prekladov klasickej literatúry.

Od roku 2019 divadlo kontinuálne rozvíja vzdelávacie projekty pre deti, mládež a pedagógov: Detská divadelná akadémia, divadelné tábory či Škola (nie) je dráma (diskusie, dramaturgické úvody a workshopy pre študentov a pedagógov).

Od roku 2020 je DJP členom prestížnej organizácie European Theatre Convention, ktorá združuje zriaďované divadlá po celej Európe. Vďaka ETC sa divadlo dostáva do medzinárodného kontextu a získava možnosti absolvovania workshopov, výmenných pobytov, školení a konferencií pre umeleckých, technických či marketingových zamestnancov.

Viac informácií o našom divadle nájdete na www.djp.sk.

10/7/2023