Prihláste svoje dramatické texty do 24. ročníka súťaže Dráma

Píšete divadelné hry? Hľadáme tie najlepšie texty dramatičiek a dramatikov. V poradí 24. ročník súťaže DRÁMA je otvorený pre všetkých, ktorí by sa chceli so svojou tvorbou uchádzať o víťazstvo v súťaži pôvodných dramatických textov v slovenskom a českom jazyku DRÁMA 2023. Súťaž je anonymná, jej uzávierka je 31. januára 2024.

Súťaž o najlepší dramatický text vyhlásil Divadelný ústav v spolupráci s Divadlom Jána Palárika v Trnave, Činohrou Národného divadla Košice a Divadlom Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene 6. decembra 2023. Partnerom súťaže je Rozhlas a televízia Slovenska – Rádio Devín.

Ocenené dramatické texty sa vďaka špeciálnym cenám organizátorov a partnerov súťaže predstavia publiku v rôznych formách spracovania. Špeciálnu cenu udelí Divadelný ústav – Štúdio 12. Cena predstavuje uvedenie vybraného textu v ľubovoľnej forme v priestoroch bratislavského Štúdia 12. Vďaka ďalším spoluorganizátorom súťaže sa víťazné dramatické diela predstavia aj v iných mestách naprieč Slovenskom, špeciálnu cenu udelí aj Divadlo Jána Palárika v Trnave, Činohra Národného divadla Košice a Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Špeciálna cena spočíva v uvedení vybraného textu v ľubovoľnej podobe v priestoroch spomínaných divadiel, resp. spoluusporiadateľov. Lákadlom je okrem uvedenia na slovenských javiskách aj finančná odmena pre víťazov. Odmena pre prvé miesto je 1 000 eur. Partner súťaže Rozhlas a televízia Slovenska – Rádio Devín aj v tomto ročníku udelí Cenu Rozhlasu a televízie Slovenska, ktorou je naštudovanie textu a jeho uvedenie v Rádiu Devín. Víťazné texty vyjdú aj v elektronickom zborníku.

Kliknutím na nasledujúce odkazy sa môžete oboznámiť so štatútom súťaže a stiahnuť si prihlášku:

Súťaž DRÁMA - štatút 2023 final.pdf DRÁMA 2023

Prihláška je na stiahnutie Prihláška do súťaže Dráma 2023_0.doc

Koordinátorka súťaže: Anna Šoltýsová, e-mail: anna.soltysova@theatre.sk.

Inštrukcie, ako posielať súťažné texty e-mailom:

Prihlasované texty bez označenia mena alebo iného identifikátora môžu autorky a autori poslať e-mailom na adresu anna.soltysova@theatre.sk. E-mail musí okrem súťažného textu obsahovať naskenovanú prihlášku, ako aj doklad o zaplatení registračného poplatku v hodnote 20 eur (IBAN: SK34 8180 0000 0070 0007 1011, peňažný ústav: Štátna pokladnica, číslo účtu: 7000071011/8180, pozn. súťaž Dráma).

Inštrukcie, ako posielať súťažné texty poštou:

Prihlasované texty v jednom exemplári a v digitálnej podobe na CD nosiči alebo USB kľúči spolu s prihláškou v zalepenej obálke a s dokladom o zaplatení registračného poplatku v sume 20 eur (IBAN: SK34 8180 0000 0070 0007 1011, peňažný ústav: Štátna pokladnica, číslo účtu: 7000071011/8180, pozn. súťaž Dráma) pošle autorka alebo autor na adresu:

Divadelný ústav

Jakubovo nám. 12, 813 57 Bratislava

heslo „DRÁMA 2023“

19/1/2024