Projekt: POČIATOK (pracovný názov)

(Kolektív autorov)


... Na počiatku bolo slovo...

Čo sa s ním deje v 21. storočí?

Akú má silu/váhu/moc/vplyv/dôstojnosť?


  • Jazyk je súčasťou kultúry a zároveň on sám danú kultúru tvorí. Je jej tvorcom i produktom.
  • V jazyku, slovnej zásobe, štýle vyjadrovania je uložený určitý obraz sveta. Vypovedá o hodnotových systémoch danej spoločnosti.
  • Jazyk slúži ako archív kultúry, jej pamäť.
  • Jazyk je živý organizmus schopný vstrebávať všetky spoločenské zmeny. Na premenách jazyka dokážeme sledovať aj premeny spoločnosti a smer, ktorým sa vyvíja.Projekt POČIATOK je cesta, na ktorej sa križujú história s prítomnosťou, biológia so psychológiou, emócie s raciom, filozofia s empíriou a veda s umením. Skladá sa z troch polhodinových minidrám, ktoré sa odohrávajú vo Veľkej sále, v Štúdiu a v Zrkadlovej sále. Každá minidráma je tvorená iným autorom a režisérom, pričom spoločne vytvárajú vzájomne sa dopĺňajúcu, a predsa rozmanitú mozaiku režijných poetík a tvorivých prístupov.

Réžia: Rastislav Ballek, Alena Lelková, David Jařab


Rastislav Ballek sa inšpiruje prvým komplexným uvažovaním o jazyku v európskej kultúre – Platónovými Dialógmi.

Alena Lelková dokumentuje spoločenský konflikt škôl a rodín, ktoré sa snažia do spoločnosti integrovať deti s poruchami reči.

David Jařab skúma možnosti jazyka v rovine vzťahovej intimity. Sme schopní vypovedať slovami svoje túžby a pocity?


Prijmite pozvanie na kolektívnu meditáciu o problematickom vzťahu jazyka a človeka v súčasnosti.


Projekt: POČIATOK vzniká v spolupráci s trnavskými odbornými pracoviskami v oblasti jazykovedy, filozofie a špeciálnej pedagogiky.

Premiéra: 2.2.2024