Výberové konanie riaditeľ/riaditeľka úseku marketingu a styku s verejnosťou

Divadlo Jána Palárika je súborové kamenné divadlo spadajúce pod zriaďovateľskú pôsobnosť Trnavského samosprávneho kraja. Sídli v najstaršej dodnes slúžiacej divadelnej budove na Slovensku. Profesionálna divadelná činnosť divadla sa začala v roku 1973, medzi významné obdobia patrí éra, keď divadlo profilovali režisérske osobnosti Juraj Nvota a Blaho Uhlár a zameriavalo sa na tvorbu pre deti a mládež. V súčasnosti sa divadlo vracia k tomuto odkazu svojou dramaturgiou hlavnej programovej línie a vytvorením rámca nadstavbových aktivít. Zamestnaneckú štruktúru divadla tvorí 70 pracovníkov rozdelených na päť úsekov vedených úsekovými riaditeľmi. Organizačný poriadok divadla je zverejnený na webe www.djp.sk.

Popis pracovnej pozície:

Riaditeľ/-ka úseku marketingu a styku s verejnosťou nastavuje komunikáciu divadla smerom k verejnosti. Je tvorcom komunikačnej stratégie divadla, tvorí marketingové kampane, je zodpovedný za strategické plánovanie predaja, má na starosti eventový manažment, PR a komunikáciu divadla s médiami. Zodpovedá za piatich zamestnancov: oddelenie programu a prevádzky (traja pracovníci + tím uvádzačiek zamestnaných na dohodu) a dvaja marketingoví špecialisti.

Odborné činnosti:

 1. Vytvára a implementuje marketingovú stratégiu divadla, vyhodnocuje jej úspešnosť a podľa toho ju aktualizuje.
 2. Nadväzuje marketingové partnerstvá s externými subjektmi.
 3. Tvorí marketingové kampane, pripravuje a realizuje všetky marketingové aktivity divadla.
 4. Komunikuje s dodávateľmi služieb v oblasti marketingu a PR.
 5. Koordinuje prípravu, spracovanie a produkciu všetkých propagačných a programových materiálov divadla a zodpovedá za ich výstup.
 6. Koordinuje eventový manažment divadla a vykonáva organizačný dozor na premiérach a špeciálnych podujatiach.
 7. Koordinuje administráciu sociálnych sietí (FB, Instagram, TikTok, Youtube) a webovej stránky divadla.
 8. Koordinuje tvorbu newslettrov divadla.
 9. Koordinuje správu rezervačného systému a vykonáva podporu pre pokladnicu divadla.
 10. Je zodpovednou osobou pre spoluprácu divadla s nájomcom, ktorý v budove prevádzkuje divadelnú kaviareň.
 11. Vykonáva ďalšie odborné a manažérske činnosti podľa pokynov riaditeľa/-ky divadla.

Kompetencie, právomoci a zodpovednosti:

 1. Riadi a kontroluje prácu zamestnancov svojho úseku.
 2. Vypracúva pracovnú náplň zamestnancov svojho úseku a zodpovedá za jej plnenie.
 3. Zostavuje rozpočet svojho úseku a zodpovedá za jeho čerpanie, majúc na zreteli efektívnosť a hospodárnosť nakladania s verejnými zdrojmi.
 4. V prípade vyhlásenia verejného obstarávania na svojom úseku zodpovedá za jeho nastavenie a priebeh (v súčinnosti s ekonomickým úsekom).
 5. Vykonáva odborný výber zamestnancov svojho úseku a navrhuje zmeny v ich zaradení a odmeňovaní.
 6. Oboznamuje zamestnancov svojho úseku s internými predpismi, pokynmi a nariadeniami vedenia divadla a je zodpovedný/-á za ich znalosť a dodržiavanie.
 7. Zodpovedá za dodržiavanie pracovnej disciplíny zamestnancov svojho úseku.
 8. Aktívne vytvára podmienky na zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov svojho úseku.
 9. Vypracúva hodnotenie zamestnancov svojho úseku minimálne raz za rok.
 10. Udržuje informovanosť na svojom úseku pravidelnými stretnutiami so zamestnancami.

Požiadavky na uchádzača/-čku:

Vzdelanie a požadovaná prax:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa;
 • prax v oblasti marketingu v trvaní minimálne troch rokov;
 • riadiaca prax (výhodou, nie podmienkou).

Požadované znalosti:

 • prehľad v súčasných trendoch v oblasti marketingu;
 • základný prehľad v oblasti kultúrneho a spoločenského diania;
 • znalosť práce s počítačom na užívateľskej úrovni;
 • znalosť anglického jazyka na úrovni B1, znalosť ďalších jazykov vítaná;
 • základné znalosti z oblasti fungovania verejnej správy výhodou.

Osobné spôsobilosti:

 • schopnosť citlivo a zároveň kreatívne pristupovať ku komunikácii špecifického produktu, akým je divadlo;
 • schopnosť komplexne reagovať na súčasné spoločenské pohyby a na špecifiká prostredia a cieľových skupín, pre ktoré divadlo tvorí;
 • organizačné a riadiace schopnosti, schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť za ne zodpovednosť;
 • kreativita, flexibilita, schopnosť pracovať v tíme;
 • zanietenosť pre rozvoj inštitúcie;
 • precíznosť a spoľahlivosť.

Finančné ohodnotenie pozície: V súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z . o odmeňovaní vo verejnom záujme je maximálna platová trieda 8, minimálna výška funkčného platu je 1087 eur. Funkčný plat bude zodpovedať plneniu predpísaných kvalifikačných a odborných predpokladov vrátane skutočnej praxe uchádzača/-čky a bude navýšený o riadiaci príplatok vo výške 230 eur a o osobný príplatok.

Očakávania od úspešného uchádzača:

 • nadviazanie na vytvorené a zabehnuté marketingové aktivity DJP (rozbehnuté kampane, marketingové podujatia, vizuálnu komunikáciu, online a offline výstupy a pod);
 • starostlivosť o oddelenie programu a prevádzky – nadviazanie na systém pravidelnej komunikácie a nepretržitej strategickej podpory predaja;
 • spracovanie komplexného výskumu publika (počíta sa s externými zdrojmi);
 • postupné vypracovanie novej marketingovej stratégie DJP;
 • afinita k hodnotám a kľúčovým slovám, ktorými sa DJP riadi (otvorenosť a spolupráca, úcta k tradícii a inovácia, zodpovednosť a dôvera, kvalita a udržateľnosť) a schopnosť pretavovať ich do práce svojho tímu.

Predpokladaný termín nástupu: ihneď.

Proces výberového konania: V prípade záujmu o účasť vo výberovom konaní je potrebné predložiť tieto podklady:

 1. štruktúrovaný životopis;
 2. portfólio najdôležitejších realizovaných marketingových aktivít alebo výstupov.

Termín doručenia podkladov: do 31.5.2024. Podklady je možné doručiť e-mailom na anna.lackovicova@djp.sk.

Výberové konanie má dve kolá. V prvom kole výberová komisia posúdi podklady doručené uchádzačmi a pozve vybraných uchádzačov do druhého kola. V druhom kole výberová komisia vypočuje prizvaných uchádzačov na osobnom pohovore. O výsledku výberového konania bude komisia informovať všetkých uchádzačov bezodkladne po ukončení svojho zasadnutia zverejnením rozhodnutia výberovej komisie. Rozhodnutie výberovej komisie je pre riaditeľa divadla záväzné.

16/5/2024